8 ovärderliga färdigheter du får som Diplomerad Coach

Utbildningen till Diplomerad Coach sträcker sig över 75 timmar fördelade på 4 moduler med en fristående examinationsdag. Men vad får du egentligen lära dig? Det är många som är nyfikna på vad som ingår i utbildningen och i den här artikeln kommer vi att gå igenom 8 ovärderliga färdigheter du får som Diplomerad Coach hos oss på Newstart.

Kursens färdighetsträning motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå och är strukturerad både praktiskt och teoretiskt i linje med ICF:s (International Coach Federations) 8 kärnkompetenser.

De är uppdelade i 4 grupper: Grupp A är grunden, Grupp B handlar om relationen mellan coach och klient, Grupp C utgörs av effektiva kommunikationsstrategier och Grupp D främjar lärande och utveckling.

Professionella förhållningssätt och etik

De två första kärnkompetenserna handlar om att agera etiskt och införliva ett coachande förhållningssätt. Som diplomerad coach är det givetvis viktigt att man har en yrkesmässig relation baserad på respekt och att klienten känner sig trygg att tala öppet inför sin coach med vetskapen om att det som sägs stannar mellan dem.

Viktiga värderingar och människosyn diskuteras i den här delen av kursen, som förbereder deltagarna på dilemman som kan uppstå, samt en grundläggande utbildning i det coachande förhållningssättet. Vad är ett coachande förhållningssätt? Som coach gäller det att vara öppen och nyfiken med ständig fokus på klienten, vilket i sin tur bygger på en stark självmedvetenhet och förmåga att vara reflektiv och intuitiv.

En framgångsrik coach måste därför ha en god förståelse om sina egna känslor och beteenden, samt lära sig att förbereda sig både mentalt och känslomässigt inför sina coachingtillfällen.


En trygg relation som inger tillit

"Att visa stöd, empati och omtanke är därför grundläggande, samtidigt som man själv måste vara öppen och transparent som coach. Om du vill att någon ska våga vara sårbar inför dig måste du själv vara beredd att vara sårbar för att skapa tillit."

Kärnkompetenserna i Grupp B handlar om hur man som coach upprättar, utvecklar och vårdar de relationer man har med sina klienter. Strukturen av detta samarbete måste vara solklar från dag ett, med en coachingplan, tydliga mål och definitioner av hur samarbetet kommer att se ut rent praktiskt över tid. Avtal och överenskommelser skapas och efterlevs på ett professionellt och pålitligt sätt. Här får deltagarna också lära sig när det inte är lämpligt med coaching och man bör hänvisa klienten till en annan profession.

Två nyckelord i coachingrelationen är trygghet och förtroende. Det är denna grund allting kan byggas vidare på och ju starkare grund, desto bättre potential har relationen att utvecklas till ett riktigt gynnsamt samarbete. Här får deltagarna lära sig att vara närvarande med sina klienter och att vara observant och empatisk, vilket kräver att man som coach inte låter sina egna känslor och tankar ta över.

För att vara närvarande som coach måste man ha en viss nivå av självmedvetenhet och känna sig själv riktigt väl och vara bekväm i sig själv. Bekväm nog att skapa en atmosfär där klienten känner sig trygg nog att reflektera i tystnad, ställa obekväma frågor och gräva lite för att hitta gömda motivationer eller jobbiga känslor som kan ge upphov till självsabotage.

Att visa stöd, empati och omtanke är därför grundläggande, samtidigt som man själv måste vara öppen och transparent som coach. Om du vill att någon ska våga vara sårbar inför dig måste du själv vara beredd att vara sårbar för att skapa tillit.

Aktivt lyssnande som diplomerad coach

Om det var enkelt för människor att förstå varandra skulle vi förmodligen leva i en väldigt annorlunda värld. I verkligheten är det svårt för många att hålla en hög medvetandenivå om sina egna underliggande motivationer, mönster och system, samtidigt som det också är klurigt att uttrycka sig på ett sätt som gör att andra verkligen förstår vad man menar.

Därför är det kritiskt för en diplomerad coach att lära sig att lyssna aktivt och att även lägga märke till vad som inte sägs, vilket också berättar en historia. I modul 3 tittar vi på hur man kan detektera vilka övertygelser människor agerar utifrån, ofta undermedvetet, och hur man kan bryta de mönster som gör det svårt för klienten att komma dit de vill i livet.

Vi går igenom fördjupande frågetekniker, hur man formulerar medvetenhetsskapande feedback och hur man som coach bäst kan hantera motstånd. Deltagare får lära sig hur man speglar och sammanfattar klientens kommunikation för att skapa tydlighet och försäkra sig om att man har förstått klienten på rätt sätt. Annars är det lätt att hänt att man tror att man har förstått en person när man i själva verket har missförstått vad som sagts.

En fokus på det icke-verbala är också viktig och här får coacherna lära sig att läsa icke-verbala signaler, tonlägen och känna när klienten har utelämnat information eller det ligger mer bakom det klienten har kommunicerat.


Skapa medvetenhet med verktyg och tekniker

"En noggrant formulerad fråga har förmågan att skina som en stark ficklampa på en undangömd del av klientens psyke och skapa medvetenhet i ett område som tidigare varit otillgängligt."

Det är vår medvetenhet som ger oss förmågan att se hur saker och ting egentligen ligger till, men det kan vara förvånansvärt svårt att göra det ibland, eftersom vi som individer utvecklar försvarsmekanismer och andra psykologiska tekniker för att skydda oss själva mot svåra sanningar. Därför är det helt ovärderligt att ta hjälp av en ICF-certifierad coach om man vill bryta gamla mönster och uppnå nya mål i livet. Mål som annars kan verka omöjliga att uppnå, utan att man själv förstår varför.

Förmågan att skapa medvetenhet hos sina klienter med hjälp av väletablerade verktyg och tekniker är därför en av de allra viktigaste färdigheterna för en framgångsrik coach. Det handlar inte om att säga till en klient hur saker och ting ligger till, utan att hjälpa dem att hitta sina egna sanningar. I verktygslådan ingår kraftfulla frågor, tystnad, metaforer och liknelser, samt förmågan för dig som coach att veta vilket verktyg som funkar bäst för en viss klient.

En noggrant formulerad fråga har förmågan att skina som en stark ficklampa på en undangömd del av klientens psyke och skapa medvetenhet i ett område som tidigare varit otillgängligt. Detta måste givetvis balanseras med känslomässig intelligens så att man som coach skrider varsamt över områden som kan vara känsliga för en klient.

Här är det återigen viktigt att coachen håller sig till den definierade planen med dess målstolpar och klientens objektiv, på ett sakligt och praktiskt sätt, med en tydlig förståelse för skillnaderna mellan coaching, psykoterapi och andra stödjande yrkesgrupper. Ett annat effektivt verktyg är att stödja klienten med nya perspektiv, alltid med ett öppet och transparent förhållningssätt som låter klienten komma fram till sina egna sanningar och beslut.


Främja lärande och utveckling som diplomerad coach

En ICF-certifierad coach vet hur man bygger ett partnerskap med sina klienter som faciliterar lärande och utveckling. Det är lärandet i sig, ett nyfiket förhållningssätt och ett så kallat growth mindset, som skapar oändliga möjligheter. En människa som är öppen för att lära sig nya kompetenser och vidga sina perspektiv kan alltid utvecklas ytterligare.

Läs mer om growth mindset och andra viktiga coachingprocesser i detta inlägg: Vad är egentligen motivation? Uppnå mål som en ICF Coach.

Som deltagare i vår utbildning Diplomerad Coach (klicka här) får du lära dig hur du kan arbeta med dina klienter för att integrera nya insikter och perspektiv i deras världsbild och beteenden, för att förankra ny medvetenhet på ett balanserat och hållbart sätt. Under coachingprocessens gång kommer dina klienter att bli mer självständiga och lära sig att ta ansvar för sitt eget liv, handlingar och utfall.

Lär dig balansgången mellan att finnas där som ett pålitligt stöd och samtidigt uppmuntra klientens självständighet. Balansen mellan att tillhandahålla nya perspektiv samtidigt som du hjälper dem att formulera sina egna sanningar. Samt balansen mellan utmaning och stöd, som både främjar växt och stabilitet. 

I tillägg till dessa 8 kärnkompetenser får du även färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå, vilket innebär att du sedan kan gå vidare till vår ICF Mentor Coaching (klicka här) och certifiera dig till ACC! Den utbildningen består av 10 mentor timmar och pågår under 3 månader.

Positiva effekter av att ha en diplomerad coach på arbetsplatsen

  • Förbättrad kommunikation
  • Ökat självkänsla / självförtroende
  • Ökad produktivitet
  • Optimerad prestation
  • Förbättrad balans i arbetslivet

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

kurs diplomerad coach


Mer om coachande förhållningssätt

"Uppgiften som diplomerad coach är många gånger att jobba mot lösningen och utforska vad som hindrar individen från att uppnå sina mål."

Som coach är det viktigt att man ständigt återkommer till klientens egna lösningar, eftersom det är klientens lösningar som ska vara i fokus. Som Lars Sjödin förklarar i gratiswebinaret Topcoach Webinar: Coaching och coachande förhållningssätt får man gärna vara lösningsinriktad som coach, så länge man inte försöker få sina klienter att följa ens egna lösningar och idéer, utan uppmuntra dem att skapa sina egna.

Klienten är alltid expert på sin egen tillvaro. Coachingen handlar snarare om att utforska personens karta av världen och den situation hen befinner sig i. Det handlar alltså inte om att ge tips eller vara en peppare som hela tiden kommer med lösningar, utan snarare tvärtom.

När en person kommer till en coach har den personen ofta fastnat vid en problemlösning. Personen ser hinder och svårigheter och kanske fokuserar på tidigare bakslag och rädslor kring det. Uppgiften som diplomerad coach är många gånger att jobba mot lösningen och utforska vad som hindrar individen från att uppnå sina mål.

Där en klient har fastnat i ett undvikande förhållningssätt med fokus på vad som inte får ske (så kallad undvikande-motivation), kommer coachen in med ett mer positivt och motiverande fokus på vad personen vill uppnå och vad som faktiskt är möjligt.

Balansgång mellan utmaning och stöd som diplomerad coach

En annan fastlåsning som kan ske är när en person letar efter brister, fel och syndabockar för att förklara för sig själv och andra varför det blir fel och inte går som man vill, vilket inte heller hjälper dem att uppnå sina mål. Coachens jobb är då att hitta rätt vad-frågor och hur-frågor som hjälper personen att skifta fokus och få ny handlingskraft. För om vi fokuserar på problem så växer de och det får en människa att känna sig ganska hjälplös.

Men om vi kan få klienter och oss själva som coacher att lägga fokus på att saker faktiskt går att lösa oavsett om man befinner sig i en ogynnsam situation, då kan vi hjälpa dem att uppnå sina mål. Mycket av jobbet som coach eller coachande ledare handlar om en balans mellan utmaning och stöd.

Ibland måste man utmana väldigt mycket och ibland måste man stödja väldigt mycket, beroende på vart personen befinner sig. En stor del av att bli en riktigt bra coach går därför ut på att lära sig den balansgången.

Dubbelklicka för att hitta lösningar som diplomerad coach

Lars Sjödin förklarar vidare att för att utforska och ta fram lösningar som finns inneboende hos klienten måste coachen "dubbelklicka" på vad personen säger. Om en klient eller medarbetare säger att någonting är jobbigt så vet vi aldrig vad just den personen menar med jobbigt i det sammanhanget. Då får man undersöka vad det är som är jobbigt, på vilket sätt det är jobbigt, när det är jobbigt, och så vidare.

Denna typ av "dubbelklickande" är ett viktigt moment när man vill hitta kärnan till en klients eller medarbetares problem, som ofta glöms bort av coacher och företagsledare. Om vi går för fort fram och glömmer bort att gå in lite djupare blir det svårt att hitta underliggande blockeringar. 

För mer information om olika typer av coaching, metoder och verktyg du kan använda för att leda dig själv och andra, se vår karriärserie på YouTube med gratis webinar. De är cirka 30 minuter långa och lättsmälta för att erbjuda en inblick i livet som toppcoach och hur coaching kan hjälpa dig i ditt liv.

Toppcoach Webinar: Att skapa mål och motivation

Toppcoach Webinar: Coaching och coachande förhållningssätt

Toppcoach Webinar: Påverkan av begränsningar och möjligheter

Toppcoach Webinar: Coaching verktyg för att leda sig själv

ICF:s 8 kärnkompetenser med officiell definition

Agerar etiskt - Förstår coachingetik och -normer och tillämpar dem konsekvent.

Införlivar ett coachande förhållningssätt - Utvecklar och upprätthåller ett förhållningssätt som är öppet, nyfiket, flexibelt och klientfokuserat.

Upprättar och följer avtal och överenskommelser - Bygger partnerskap med klienten och relevanta intressenter för att skapa tydliga avtal om coachingrelationen och om process, plan och mål för coachingen. Formulerar överenskommelser både övergripande för hela coachingförloppet och för varje coachingtillfälle.

Utvecklar förtroende och trygghet - Bygger partnerskap med klienten för att skapa en trygg och stödjande miljö där klienten öppet kan dela med sig. Upprätthåller en ömsesidigt tillitsfull och respektfull relation.

Bibehåller närvaro - Är helt medveten och närvarande med klienten och använder en stil som är öppen, flexibel, grundad och förtroendeingivande.

Lyssnar aktivt - Fokuserar på vad klienten säger, och inte säger, för att fullt förstå vad som kommuniceras utifrån klientens system och för att ge stöd åt klienten att uttrycka sig.

Väcker medvetenhet - Hjälper klienten till insikt och lärande genom att använda verktyg och tekniker såsom kraftfulla frågor, tystnad, metaforer eller liknelser.

Faciliterar klientens utveckling - Bygger partnerskap med klienten för att omvandla lärande och insikter till handlingar. Främjar klientens självständighet i coachingprocessen.

Från ICF Sweden Charter Chapter

bli diplomerad coach


Diplomerad Coach: Kursstart 22 sept

Utbilda dig till diplomerad ICF coach hos oss på Newstart. Ledd av två av Sveriges mest erfarna coachtränare, Peter Cederqvist och Lars Sjödin. Utbildningen omfattar 75 timmar och är fördelad på fyra moduler samt en fristående examinationsdag. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Modul 1: 22–23/9
Modul 2: 11–12/10
Modul 3: 26–27/10
Modul 4: 17–18/11
Examinationsdag: 7/12

Investering

Tid: 9 dagar fördelade på 4 moduler och en examinationsdag
Kostnad: 29.000 kr. exkl. moms. Allt arbetsmaterial och litteratur ingår.

Kursen ger dig:
  • Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå.
  • Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser.
  • En boost för ditt ledarskap som frigör tid och gör det enklare att motivera andra. Avancerade samtalsstrukturer för coaching.
  • Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra.
  • Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.


Möt dina coachtränare

Peter Cederqvist

Peter är civilekonom, certifierad PCC coach via ICF. Han arbetar med ledarutveckling, chefscoaching, karriärutveckling och chefsutbildningar sedan 2002. Han har hjälpt många att hitta nya vägar i arbetslivet. Peter har även 25 års erfarenhet som chef och VD inom IT branschen, bl.a. Microsoft.

För mer information:

Tel: 070-426 90 01
E-post: peter.cederqvist@newstart.se

Lars Sjödin

Lars Sjödin är M.Sc. leadership, certifierad coach inom ICC och NLP trainer. Han har 20 års erfarenhet av att arbeta med klienter och hålla coachutbildningar för företag. Lars har också under många år arbetat på Bosön med svensk elitidrott och coachat både ledare och utövare.

Lämna en kommentar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}