Newstart värnar om den personliga integriteten.

De som anförtror Newstart sina personuppgifter ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. Vi följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING
Information som lämnats till Newstart används bland annat för att vi genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden. Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information.

För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till Newstart samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

1. Anpassade erbjudanden till samarbetspartners utifrån intresse och behov
2. Information baserad på uppgiftslämnarens preferenser, beteende, behov och profil

Den som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till Newstart inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@www.newstart.se

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Newstart samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen genom

1. Aktiviteter på Newstart webbplats och sociala medier
2. Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till Newstart

SAMTYCKE
Vid första registrering hos Newstart begär vi en bekräftelse för att säkerställa att informationen är korrekt och för att utan tvekan ha samtycke innan behandlingen av uppgifterna börjar. Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt. Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer Newstart inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer Newstart radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTERNA
I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till Newstart får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor. Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Newstart kommer på den uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. De som har frågor om Newstart hantering av personuppgifter kan kontakta oss på via epost: info@www.newstart.se

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA
Inom Newstart ska så få som möjligt ha tillgång till den registrerades personuppgifter. Uppgifter som registreras hos Newstart kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för Newstart eller medarrangörens deltagande. Ett begränsat antal av Newstarts medarbetare har tillgång till Newstart register med personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.

GALLRING
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.

SÄKERHET
De uppgifter som anförtros Newstart behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Newstart, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

ANSVAR
Newstart är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

RÄTT ATT BEGÄRA REGISTERUTDRAG
Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via vår webbplats.